Etický kódex

⦁ Predmet etického kódexu

Etický kódex realitnej kancelárie DOKIAN zaväzuje všetky osoby vystupujúce pod menom spoločnosti vykonávať svoju prácu v rámci zákona a kódexu pre všeobecnú spokojnosť oboch strán.

⦁ Záväznosť etického kódexu

Etický kódex je záväzný pre všetkých maklérov realitnej kancelárie DOKIAN.

⦁ Vlastnosti, práva a povinnosti realitného makléra

⦁ Maklér vykonáva svoju prácu čestne, morálne, poctivo a v súlade s dobrými mravmi.
⦁ Maklér vystupuje vo vlastnom mene a prácu vykonáva svedomito, zodpovedne a odborne.
⦁ Povinnosťou makléra je rešpektovať všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
⦁ Maklér sa snaží vybudovať si dôveru s klientom, ktorého zastupuje. Tiež sa vždy a v každej situácii musí správať úctivo, aby si zaslúžil a zaistil dôveru ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu.
⦁ Povinnosťou makléra je neustále zlepšovanie a znova vzdelávanie. Vo vlastnom záujme si sústavne prehlbuje kvalifikáciu a zúčastňuje sa vzdelávacích programov.
⦁ Maklér pri vykonávaní svojej práce dbá na napĺňanie potrieb a cieľov klientov. Uprednostňuje záujmy klientov nad vlastné záujmy.
⦁ Maklér má povinnosť pri komunikácii s klientmi vystupovať slušne. Nesmie vystupovať pod iným menom, skrývať svoju identitu alebo vystupovať ako súkromná osoba (súkromný záujemca).
⦁ Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť vždy aktuálne, presné a pravdivé.
⦁ Realitný maklér nesmie priamo či nepriamo poskytovať tretej osobe plnenie, ktoré by mohlo smerovať k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, a/alebo nevýhody ktoré by mohlo byť považované za úplatok.
⦁ Maklér nepoškodzuje meno realitnej kancelárie, jej povesť a ani povesť profesie.
⦁ Realitný maklér spoločnosti DOKIAN nesmie poskytovať služby alebo sa podieľať na poskytovaní služieb nečestným, neprofesionálnym spôsobom alebo spôsobom, ktorý môže ohroziť realitnú kanceláriu, znížiť jej dôveryhodnosť alebo ublížiť jej menu.
⦁ Makléri pracujúci v mene realitnej kancelárie DOKIAN sú lojálni k danej spoločnosti.
⦁ Maklér je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

⦁ Komunikácia s inými maklérmi

⦁ Vždy pri spolupráci s inými maklérmi sa vopred dohodnú jednotné pravidlá na fungovaní spolupráce a vytýčia sa oblasti, za ktoré bude tá ktorá osoba zodpovedná.
⦁ Maklér musí zabezpečiť jasnú dohodu s iným maklérom, ktorá upraví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade.

⦁ Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

⦁ Realitný maklér nie je oprávnený uzatvárať akúkoľvek zmluvu s účastníkmi obchodného prípadu pod svojim menom a so súkromným číslom účtu.
⦁ Maklér je povinný informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Tiež informuje klienta o finančnej náročnosti a celkových nákladoch spätých s obchodným prípadom.
⦁ Tiež je povinný klienta informovať o vývoji obchodu, ktorý mu bol zverený.
⦁ Maklér je povinný dať klientovi informácie o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo posiela.
⦁ Povinnosťou je v primeranej lehote zodpovedať všetky dopyty klienta.
⦁ Maklér musí chrániť osobné údaje klienta, ako aj starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené pred stratou, odcudzením alebo zničením.
⦁ Maklér môže poskytovať služby len vo veci, v ktorej je schopný po odbornej stránke viesť.
⦁ V situáciách, ktoré presahujú odbornú spôsobilosť makléra, je povinný konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.
⦁ V prípade, ak maklér prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odplaty za sprostredkovanie služby, je povinný tieto finančné prostriedky uschovať, nepoužiť ich v rozpore s pôvodným účelom a viesť ich oddelene od svojho účtu a majetku.
⦁ Po zrealizovaní obchodu, je nevyhnutné aby bola každá služba a odplata správne vyúčtovaná.

⦁ Záverečné ustanovenie

⦁ Etický kódex je platný na území celej Slovenskej republiky.
⦁ Pri zistení porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany makléra si spoločnosť DOKIAN realitná kancelária vyhradzuje právo začať proti maklérovi disciplinárne konanie.
⦁ Tento kódex bol prijatý spoločnosťou DOKIAN dňa 1. 3. 2020.

Compare listings

Compare